Misión e obxectivos

MISIÓN

Tenemos como misión mellorar o sector dos CEE, creando emprego de calidade y garantizando condicións de traballo digna acordes ó mercado de traballo ordinario.

Queremos acadar a plena inclusión das persoas con discapacidade a través do emprego  nos C.E.E


OBJECTIVOS

Fomentar o emprego de calidade das persoas con capacidades diferentes ou en situación de risco de exclusión social, así como a súa inclusión na actividade económica, social e empresarial.

ASPAIS propón que os C.E.E integren os principios de transparencia, reduzan a brecha salarial entre as persoas con discapacidade independentemente de que exerzan a súa profesión nun centro con ou sen ánimo de lucro, entendendo que non deben existir discapacidades de primeira o segunda categoría.

A“ aposta» de ASPAIS por chegar á PLENA INCLUSION SOCIAL dos traballadores con discapacidade a través dos CEE, debe de abrir por parte da administración autonómica a oportunidade de retomar partidas económicas eliminadas en recentes convocatorias.