Transparencia

A Asociación disporá dun rexistro actualizado de asociados. Así mesmo, levará unha contabilidade onde quedará reflexada a imaxe do patrimonio, os resultados, a situación financieira da entidad e as actividades realizadas.